Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ» (ΦΕΚ 4317/28-9-18/τ.Β’)

Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της 

Ιατρικής Σχολής Αθηνών

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

(ΦΕΚ 4317/28-9-18/τ.Β’)

 

 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ) στην «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η:

• Εκπαίδευση στο πεδίο της παθολογίας της κύησης, η οποία θεωρείται αναγκαία για την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση της κύησης καθώς και τη πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών
• Δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην «Παθολογία της Κύησης»
•  Απόκτηση εφαρμοσμένης γνώσης στις νέες τεχνολογίες στον τομέα
•  Προαγωγή της έρευνας σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο

 


Οι απόφοιτοι ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα θα μπορούν να:
• απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
•  στελεχώσουν Μαιευτήρια, Γυναικολογικές κλινικές, Μονάδες Εμβρυομητρικής Ιατρικής και άλλες δομές υγείας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
•  αποκτήσουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ως υποψήφιοι διδάκτορες
•  απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και να διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο.


              
Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών, άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας (Μαιευτική, Νοσηλευτική, Επισκεπτών Υγείας,  Φαρμακοποιοί, κ.λπ.) όπως και απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών (Βιολόγοι, Χημικοί, κ.λπ.) με σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΑΤΕΙ) συναφών γνωστικών αντικειμένων (Μαιευτικής, Νοσηλευτικής,  Επισκεπτών Υγείας και άλλων επιστημών υγείας) καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

 

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση διπλώματος του Π.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαίως και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, παρακολούθηση των κύκλων των μαθημάτων που γίνονται με μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων με ενεργή συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, πρακτική εκπαίδευση στην εμβρυομητρική ιατρική, τη μονάδα παθολογίας της κύησης και το εξωτερικό ιατρείο της μονάδας, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Δ εξάμηνο σπουδών.Τα μαθήματα γίνονται ως επί το πλείστον διαδικτυακά.

 

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 2.800€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4  δόσεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη Δευτέρα 3/4/2023 έως την Τετάρτη 06/09/2023 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail της γραμματείας του ΠΜΣ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Υποψηφιότητας συμμετοχής με την ένδειξη  ΠΜΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ» (ειδικό έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.mschighriskpre.gr

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 

 

Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν το ξενόγλωσσο πτυχίο τους, την επίσημη μετάφρασή του και εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για υποψηφίους από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα. Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω του gov.gr) όπου να δηλώνει ότι σε περίπτωση που δεν αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών που καταθέτει γνωρίζει πως δεν γίνεται επιστροφή των όποιων καταβεβλημένων τελών φοίτησης καθώς και της περί προβλεπόμενης διαγραφής από το ΠΜΣ.  

 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

8. Δύο συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό γίνεται αξιολόγηση γνώσεως από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

10. Υπεύθυνη δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω του gov.gr) του υποψήφιου φοιτητή που να δηλώνει ότι:

- όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων,

- γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής από το ΠΜΣ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης,

- γνωρίζει πως δεν γίνεται επιστροφή των όποιων καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής του


Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης δικαιολογητικών και θα ενημερωθούν για την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της συνέντευξης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και των αποτελεσμάτων της συνέντευξης των υποψηφίων.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Πέτρος Δρακάκης

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο: 2107462938.

Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ
Ρίμινι 1
Αθήνα
12462
Greece


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00